Meditatie

“De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om de armen het Evangelie te verkondigen... Heden is deze Schrift in uw oren vervuld” (Lukas 4:18, 21b)

Wat is die Schrift waarvan Jezus in de synagoge van Nazareth zegt dat hij vervuld is? Het is het woord uit Jesaja 61. Het Woord waarin Jesaja de Knecht des Heeren sprekende invoert en waar we deze Knecht horen zeggen, dat de Geest des Heeren op Hem is, omdat de Heere Hem gezalfd heeft: Deze Knecht is de Christus, de Messias, de Gezalfde Gods. En dat past de Heiland in Nazareths synagoge op Zichzelf toe. Hij is die Knecht, die Gezalfde.

Door de Vader verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd is Hij. Zo belijden we het, mede op grond van deze woorden uit Jesaja. Gods Profeet, Priester en Koning. Profeet om het heil te verkondigen; Priester om het heil te verwerven; Koning om het heil uit te delen en bij dat heil te bewaren. O, wat hebben we Hem nodig. Zonder Hem zouden we niets weten. Zonder Hem zou er ook geen zaligheid zijn. Zonder Hem kwamen we nooit in het bezit van het heil. Ja, we hebben deze Gezalfde des Heeren heel hard nodig.

Maar wat een zegen dat we Hem Zelf horen zeggen: Ik ben het. Ik ben door Mijn Vader met die grootse taak belast en Ik ben door de Heilige Geest tot dat werk toegerust. Nu is er doen aan. Nu hoeft een zondaar niet verloren te gaan. Nu mag hij zich vervoegen bij deze Christus en Hem smeken Zijn zaligmakend werk te willen verrichten. Om te spreken van het heil. Om oog te geven voor het offer dat Hij bracht toen Hij het heil tot stand bracht. Om deelgenoot gemaakt te worden van dat heil. Hoe staat het in ons leven met het kennen van en vluchten tot en schuilen bij Hem, Die kon en kan zeggen: In Mij is de Schrift vervuld? Ik ben Gods Christus. Kom daarom herwaarts tot Mij...

Dat Christus gezalfd is met de Heilige Geest heeft een bepaald doel. Ook daarover sprak Jesaja en ook dat is daarom op de Heere Jezus van toepassing. Hij is gezalfd om aan armen het Evangelie te verkondigen. Mensen die niets hebben, mogen door Hem horen dat God genadig is en dat Hij al hun armoede wil vervullen. In Hem is genoeg voor al hun gebrek.

Gezalfd is Hij om te verbinden de gebrokenen van hart. Mensen, die geleerd hebben dat ze schuldig staan tegenover God en dat ze zichzelf in het verderf hebben gestort en die daarover rouw dragen, mogen bij Hem hun toevlucht zoeken. Hij verstaat de kunst om zo'n gebroken hart te genezen.

De armen en gebrokenen zijn ook gevangenen; ze zitten door hun zonde in slavernij. Elk perspectief ontbreekt. Er is niemand die voor hun ziel zorgt. Maar deze Gezalfde weet hoe de gevangenisdeuren open moeten en hoe de gevangen bevrijd kunnen worden. En zij die zijn gaan beseffen dat ze zich door hun zonde geestelijk blind gemaakt hebben en die geen licht hebben - Hij weet ook hoe Hij met zulken moet omgaan en hoe zij het licht in hun ogen weer kunnen ontvangen. Ja, in Hem is waarlijk alles wat een arme zondaar nodig heeft. Met welke nood iemand ook tot Hem komt, Hij staat nooit met lege handen en nooit hoeft Hij tot iemand te zeggen: Ik kan u niet helpen; uw geval is hopeloos.

Is dat geen Evangelie? Als er dan maar mensen zijn die zich zo hebben leren kennen. Als blinden, als gevangenen, als gebrokenen van hart. Dan is er werk voor deze Heiland. Dan kan Hij bewijzen hoe gewillig Hij is om dat werk te doen.